ឆ្នុកសម្រាប់ទ្បាបូលុបមុខ

: LB1001

ឆ្នុកសម្រាប់ទ្បាបូលុបមុខ pop-up (overflow hole) LB1001

Share

Product Description

Related Product

LB30003

สายน้ำดีสเตนเลสสตีลยาว 16" LB30003

฿ 140 ฿ 140
฿ 100 ฿ 100 -29%

LB5000

ខ្សែសម្រាប់ផ្កាឈូកងូតទឹក14" LB5000

฿ 220 ฿ 220
฿ 150 ฿ 150 -32%

LB5006

ខ្សែសម្រាប់ផ្កាឈូកងូតទឹក18" LB5006

฿ 240 ฿ 240
฿ 170 ฿ 170 -29%

LB30004

สายน้ำดีสเตนเลสสตีลยาว 18" LB30004

฿ 150 ฿ 150
฿ 110 ฿ 110 -27%
Recently Viewed
No recently viewed.