ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ศรัณย์​ วร​สุทธิ​กา​นนท์​ EB413561994TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 13, 2020 072020000011
สุปรีดี SI11/63070052 Jul 09, 2020 072020000010
คุณประสิทธิ์ คุณานุพันธ์ชัย SI11/63070031 Jul 09, 2020 072020000008
Athiphat witchayaangkun SI11/63070026 Jul 09, 2020 072020000006
คุณNarut Wongsattaya SI11/63070028 Jul 08, 2020 072020000007
พัชราภา สมบูรณ์ทรัพย์ FAM0000464271 Kerry Jul 07, 2020 072020000002
จิรารัตน์ ดิลกรังสรรค์ SI11/63070018 Jul 04, 2020 072020000004
เจริญ ทิพยโสตถิ SI11/63070012 Jul 04, 2020 072020000001
คุณเพียรผจง EB411434834TH , EB411434825TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 29, 2020 062020000078
กิตติคุณ คิม นาราษฎร์ EB411434848TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 29, 2020 062020000077
มาลี ใจจำยง EB411434817TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 29, 2020 062020000076
ยุพดี บำรุงศรี SI11/63060306 Jun 27, 2020 062020000075
ชลลดา รัชตพัฒน์ SI11/63060269 ลูกค้าเข้ารับสินค้าเอง Jun 24, 2020 062020000074
คุณชัญญณุช อาทิตยกูล EB410643703TH , EB410643694TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 24, 2020 062020000073
คุณทิพยรัตน์ มนโกศล EB410517705TH , EB410517696TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 24, 2020 062020000069
คุณนัฏกานต์ วงศ์จิตรัตน์ EB410517722TH , EB410517719TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 24, 2020 062020000067
คุณธวัลรัตน์ EB410517869TH , EB410517855TH , EB410517841TH , EB ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 24, 2020 062020000066
ไอดอลี่ คลินิก EB410517753TH , EB410517740TH , EB410517736TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 24, 2020 062020000065-1
นุสราวรรณ์ หมวกยอด EB410517775TH , EB410517767TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 24, 2020 062020000064
วิบูลย์ สัตตะรุจาวงษ์ EB410517807TH , EB410517798TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 24, 2020 062020000062
วิมลรัตน์ บัณฑิต EB410517784TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 24, 2020 062020000061
เสวก EB410517824TH , EB410517815TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 24, 2020 062020000060
ปารเมษฐ์ จิรัสย์โสภณ EB410517957TH , EB410517943TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 24, 2020 062020000058
กรกช EB410517909TH , EB410517890TH , EB410517886TH , EB ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 24, 2020 062020000059
คุณชยุตม์ ฐิตะภาส SI11/63060241 Jun 23, 2020 062020000068
คุณจุฑารัตน์ มณีรัตนเจริญ EB410154387TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 22, 2020 062020000070
คุณเนตรนพิศ รุ่งธนเกียรติ EB410205897TH , EB410205883TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 22, 2020 062020000072
Jaruwan EB410205870TH , EB410205866TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 22, 2020 062020000071
นุสราวรรณ์ หมวกยอด SI11/63060234 Jun 20, 2020 062020000056
คุณเจส (บริษัท สว่างสุข จำกัด) SI11/63060215 Jun 19, 2020 062020000055
คุณเจส (บริษัท สว่างสุข จำกัด) EB404683460TH , EB404683456TH , EB404683442TH , EB ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 18, 2020 062020000054
อินทรา เมฆเจริญ SI11/63060209 Jun 18, 2020 062020000051
ชำนาญ เมืองหงษ์ EB404493015TH , EB404493001TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 17, 2020 062020000049
รุ่งระวี ถนอมสิงห์ EB404493029TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 17, 2020 062020000050
กรบัทม์ ยังวาณิช SI11/63060199 Jun 17, 2020 062020000046
ชยพล ปัญหกาญจน์ SI11/63060194 Jun 17, 2020 062020000044
วิไลวรรณ พันธ์สิงห์ SI11/63060201 Jun 17, 2020 062020000048
ติน SI11/63060137 Jun 17, 2020 062020000023
กวีวรรณ กวีวิทยกุล EB404361368TH , EB404361354TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 16, 2020 062020000045
คุณชบาไพร ไฮน์นิเกอร์ SI11/63060161 Jun 16, 2020 062020000034
คุณชัญญณุช อาทิตยกูล SI11/63060166 Jun 16, 2020 062020000036
ภาสกร เตือนจิตต์ EB404361473TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 16, 2020 062020000037
วรพร กิตติคุณ EB404361460TH , EB404361456TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 16, 2020 062020000043
นิภาพรรณ นิ่มพิทักษ์พงษ์ EB404361442TH , EB404361439TH , EB404361425TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 16, 2020 062020000042
ลลิตสุดา EB404361411TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 16, 2020 062020000041
ศุภสิทธิ์ เตชะสุขสันติ์ EB404361495TH , EB404361487TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 16, 2020 062020000040
คุณแบงค์ กิติพราภรณ์ EB404361385TH , EB404361371TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 16, 2020 062020000039
ปภาสิริกร บริพัตร EB404361408TH , EB404361399TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 16, 2020 062020000038
คุณประกายจันทร์​ สุนทรศร​ EB404205677TH , EB404205663TH , EB404205650TH , EB ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 15, 2020 062020000035
คุณรณภูมิ ชาภูวงศ์ EB404205589TH , EB404205575TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 15, 2020 062020000033
ชื่อลูกค้า : ศรัณย์​ วร​สุทธิ​กา​นนท์​
Tracking number : EB413561994TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000011
ชื่อลูกค้า : สุปรีดี
Tracking number : SI11/63070052
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000010
ชื่อลูกค้า : คุณประสิทธิ์ คุณานุพันธ์ชัย
Tracking number : SI11/63070031
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000008
ชื่อลูกค้า : Athiphat witchayaangkun
Tracking number : SI11/63070026
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000006
ชื่อลูกค้า : คุณNarut Wongsattaya
Tracking number : SI11/63070028
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000007
ชื่อลูกค้า : พัชราภา สมบูรณ์ทรัพย์
Tracking number : FAM0000464271
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000002
ชื่อลูกค้า : จิรารัตน์ ดิลกรังสรรค์
Tracking number : SI11/63070018
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000004
ชื่อลูกค้า : เจริญ ทิพยโสตถิ
Tracking number : SI11/63070012
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000001
ชื่อลูกค้า : คุณเพียรผจง
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000078
ชื่อลูกค้า : กิตติคุณ คิม นาราษฎร์
Tracking number : EB411434848TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000077
ชื่อลูกค้า : มาลี ใจจำยง
Tracking number : EB411434817TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000076
ชื่อลูกค้า : ยุพดี บำรุงศรี
Tracking number : SI11/63060306
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000075
ชื่อลูกค้า : ชลลดา รัชตพัฒน์
Tracking number : SI11/63060269 ลูกค้าเข้ารับสินค้าเอง
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000074
ชื่อลูกค้า : คุณชัญญณุช อาทิตยกูล
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000073
ชื่อลูกค้า : คุณทิพยรัตน์ มนโกศล
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000069
ชื่อลูกค้า : คุณนัฏกานต์ วงศ์จิตรัตน์
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000067
ชื่อลูกค้า : คุณธวัลรัตน์
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000066
ชื่อลูกค้า : ไอดอลี่ คลินิก
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000065-1
ชื่อลูกค้า : นุสราวรรณ์ หมวกยอด
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000064
ชื่อลูกค้า : วิบูลย์ สัตตะรุจาวงษ์
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000062
ชื่อลูกค้า : วิมลรัตน์ บัณฑิต
Tracking number : EB410517784TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000061
ชื่อลูกค้า : เสวก
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000060
ชื่อลูกค้า : ปารเมษฐ์ จิรัสย์โสภณ
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000058
ชื่อลูกค้า : กรกช
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000059
ชื่อลูกค้า : คุณชยุตม์ ฐิตะภาส
Tracking number : SI11/63060241
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000068
ชื่อลูกค้า : คุณจุฑารัตน์ มณีรัตนเจริญ
Tracking number : EB410154387TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000070
ชื่อลูกค้า : คุณเนตรนพิศ รุ่งธนเกียรติ
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000072
ชื่อลูกค้า : Jaruwan
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000071
ชื่อลูกค้า : นุสราวรรณ์ หมวกยอด
Tracking number : SI11/63060234
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000056
ชื่อลูกค้า : คุณเจส (บริษัท สว่างสุข จำกัด)
Tracking number : SI11/63060215
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000055
ชื่อลูกค้า : คุณเจส (บริษัท สว่างสุข จำกัด)
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000054
ชื่อลูกค้า : อินทรา เมฆเจริญ
Tracking number : SI11/63060209
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000051
ชื่อลูกค้า : ชำนาญ เมืองหงษ์
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000049
ชื่อลูกค้า : รุ่งระวี ถนอมสิงห์
Tracking number : EB404493029TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000050
ชื่อลูกค้า : กรบัทม์ ยังวาณิช
Tracking number : SI11/63060199
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000046
ชื่อลูกค้า : ชยพล ปัญหกาญจน์
Tracking number : SI11/63060194
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000044
ชื่อลูกค้า : วิไลวรรณ พันธ์สิงห์
Tracking number : SI11/63060201
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000048
ชื่อลูกค้า : ติน
Tracking number : SI11/63060137
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000023
ชื่อลูกค้า : กวีวรรณ กวีวิทยกุล
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000045
ชื่อลูกค้า : คุณชบาไพร ไฮน์นิเกอร์
Tracking number : SI11/63060161
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000034
ชื่อลูกค้า : คุณชัญญณุช อาทิตยกูล
Tracking number : SI11/63060166
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000036
ชื่อลูกค้า : ภาสกร เตือนจิตต์
Tracking number : EB404361473TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000037
ชื่อลูกค้า : วรพร กิตติคุณ
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000043
ชื่อลูกค้า : นิภาพรรณ นิ่มพิทักษ์พงษ์
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000042
ชื่อลูกค้า : ลลิตสุดา
Tracking number : EB404361411TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000041
ชื่อลูกค้า : ศุภสิทธิ์ เตชะสุขสันติ์
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000040
ชื่อลูกค้า : คุณแบงค์ กิติพราภรณ์
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000039
ชื่อลูกค้า : ปภาสิริกร บริพัตร
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000038
ชื่อลูกค้า : คุณประกายจันทร์​ สุนทรศร​
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000035
ชื่อลูกค้า : คุณรณภูมิ ชาภูวงศ์
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000033